Целта на курса е даде на студентите необходим минимум от познания върху правната уредба на информационните и комуникационни технологии. Освен специализираните познания в областта на компютърните науки и бизнес процесите, завършващите програмата следва да познават действащата правна рамка, регулираща различните аспекти от отношенията в информационното общество, както и да имат ясен поглед върху правата и задълженията си, произтичащи от законите. Правни проблеми във връзка с използването на информационните технологии възникват не само по повод планиране, разработване, тестване и внедряване на интелектуалния продукт от специалистите по информационни технологии, но още и при избор на различни платформи и комуникационни мрежи, разработване на софтуерни решения за интерактивна комуникация между потребител и система, избор на решения за съхраняване и архивиране на данни; последици от копиране и транспониране, дизайн и инженеринг на бази данни, правни възможности за декомпилиране и дизасемблиране, форми на продажба и/или разпространение на готови продукти, и т.н. Получените знания относно правните възможности и ограничения ще позволят на студентите да бъдат активни участници в процесите на планиране, разработване, тестване, внедряване и продажба на софтуер и интегрирани системи, като съобразяват съответните правни аспекти от тези процеси.